تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - اموزش کشتی ناصر نوربخش مربی تیم ملی


همان طوركه قبلأ اشاره شد كشتى از جمله ورزش هایى است كه فرصت یكسانى را براىكسب موفقیت براى تمامی كشتی گیران فراهم می كند.

اگر یك نوجوان كشتی گیر دراجراى بعضى مهارت ها ضعف نشان دهد با تمرین و ممارست می تواند آنها را به خوبى فرا بگیرد .
اگرنوجوانى از قدرت بدنی كافى برخوردار نباشد، می تواند در این رشته قدرت بدنى خود راافزایش دهد، اگر در حین كشتى زود از پاى در مى آ ید و خسته مى شود مى تواند استقامت بدنى خود را بهبود ببخشد.

تاكتیك ، آمادكى روانى و انگیزه رقابت اساسأ درموقعیت كشتى گیر نقش بسزایى دارند، خصوصیات روانى مادرزادى وارثى مثل قد و قواره، و قدرت بدنى كه دررشته هاى دیگر ورزشى امتیاز محسوب مى شود، به خودى خود در رشته كشتى جإیى ندارد.

چارچوب آموزش كشتى به نونهالان و نوجوانان : قابل توجه مربیان عزیز
----------------------------------------------------------------------------

1- هدف ازكشتى راكه باید پشت حریف را به تشك تماس دهد (ضربه فنى) براى آنها توضیح دهید.

2- همیشه كشتى گیران نوجوان را بر اساس قد و قواره و قابلیت ها گروه بندى كنید .

3- ذهن كشتى گیران نوجوان را با توضیح قوانین و مقررات خسته نكنید – آنها در این مرحله نیازبه این اطلاعات وسیع ندارند.

4- كشتى را روى تشك شروع كنید، بگذارید آنها عملأ بفهمند كه باید به چه نحو پشت حریف رابه تشك تماس دهند .

5- قبل از هر چیز گارد و نحوه حركت روى گارد را آموزش دهید، سپس فنون كشتى را باگارد وحركت روى گارد تطبیق و جفت و جور نمایید.

6- وضعیت صحیح بیومکانیکی را در کلیه فنون دخالت دهید .

7- آن دسته از بازی هایی را که با حرکات و فنون کشتی هماهنگی و یک نواختی دارند ، در برنامه های آموزشی بگنجانید .

8- زمانی که کشتی گیر در کسب کنترل بدن خود توفیق یافت ، کشتی باید سر پا انجام شود.

9- ابتدا فنون حمله و سپس فنون دفاع و بدل کاری را آموزش دهید .
- بسیاری از کشتی گیران نوجوان برای کسب موفقیت درکشتی باید مراحل خاصی را طی نمایند ، این مراحل به هیچ وجه نباید از برنامه آموزشی حذف شود ،نمی توان از یک نوجوان کشتی گیر انتظار داشت بدون طی مراحل تکاملی در کشتی، در سطوح بالا به رقابت بپردازد .

هریک از نونهالان و نوجوانان با توجه به تفاوت های فردی برای دست یابی و کسب موفقیت مراحل ترقی را به نسبت های متفاوتی طی می کنند ،. رشد جسمانی ، روحی – روانی ، عاطفی و ذهنی برای برای هر کشتی گیر نو نهال یا نوجوان به نسبت های متفاوتی رخ می دهد .

مربی کشتی گیر موظف است در زمانی که کشتی گیران نیاز به کمک دارند ، به آنها کمک کند ، انتظارات واقعی را پیش بینی نماید و زمانی در جهت تعالی و تکامل آنها بکوشد که آمادگی روانی و ذهنی در آنها محرز شده باشد .

کشتی در هر مرحله تکاملی خود مختصات و ویژگی های مخصوص به شرح زیر را دارد
1-مرحله ابتدایی، در این مرحله کشتی گیر :

- از عدم ثبات عاطفی برخوردار است .
- می ترسد .
- مردد است ، نمی تواند تصمیم بگیرد .
- نمی تواند کشتی را کنترل نماید .
- هدف ندارد .
- شکست برای او یک مسئله جدی است .
- از شجاعت روانی برخوردار نیست .
- محدودیت هایی از جهات مختلف بر او تحمیل می شود .

2-مرحله تکنیکی ، فنی :

- کشتی گیر از اعتماد به نفس نسبی برخوردار است .

- این شناخت را دارد که از نظر فنی به قابلیت نرسیده است .
- میل به فراگیری فنون برای کسب موفقیت در او به صورت هدف در آمده است .
- دلیل فنی شکست خود را خود را یافته است .
- فراگیری تکنیک با قصد قطعی ارتباطی ندارد .
- چون به درک نسبی از کشتی دست یافته است،محدودیت هایی جزئی بر او تحمیل می شود .

3-مرحله عملی :

-اعتماد به نفس باعث شده است که تکنیک و فنون بخشی از وجود کشتی گیر شوند .
- در عمل به موفقیت دست می یابد .
- استفاده از فنون برتر شروع می شود .
- دلایل روانی شکست خود را یافته است .
- محدودیتی از جانب حریف بر او تحمیل می شود .
- به شجاعت جسمانی دست یافته است .

4-مدیریت :

- اعتماد به نفس روانی و بدنی به تکامل خود رسیده است .
- با برنامه ریزی به موفقیت دست یافته است .
- در فراگیری فنون برای رسیدن به هدف به وحدت رسیده است .
- معنای شکست را در از دست دادن هدف یافته است .
- چون به آمادگی جسمانی دست یافته است از شجاعت خاصی برخوردار است .
- محدودیت همراه با خاسته های بالا تر از حد توانایی بدنی بر او تحمیل می شود .

5-کشتی گیر

- آمادگی روانی ، جسمانی و عاطفی برای او یک حقیقت مسلم است .
- عزم او کسب موفقیت است .
- به شجاعت دست یافته است .
- تمامی محدودیت ها از جانب خودِ او بر وی تحمیل می شود

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس