تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - استرازی های دفایی وسطح بالای کشتی و خاک کردن

استراتــژی دفاعــی

1 ــ  درتمام وقت  مسابقه ، آماده حركت باشید و چشم از داور برندارید.

2 ــ مكان شروع فن یا حركت مورد نظر را با مكان داور وفق دهید.

3 ــحركت اول را شما انجام دهید و حریف رویی در خاك را مجبور كنید كه نسبت به آن عكس العمل و واكنش نشان دهد، هرگز سرشاخ نشده و دست از حمله برندارید.

4 ــ دریك سری از حركات و فنون ، تخصص پیدا كنید ، در ضمن علاوه بر آن لازم است كه یك سری حركات و فنون دیگری ، نیزیاد بگیرید تا در مواقع ضروری از آن استفاده كنید.

5 ــ همیشه سطح اتكا و گارد مناسبی برای خود درنظر بگیرید ودر صورتیكه گاردتان بهم خورد ، سعی نمائید تا سریعا به حالت اولیــه بازگردید ، مواردی كه در زیر آورده شده اند ، خصوصیات مهم یك سطح اتكا وگارد خوب    می باشد :

     الف ــ كف دستها راباز نگه دارید .

     ب ــ دستها ر مختصری خــم كنید .

     پ ــ سر را بالاتر از خط نشیمنگاه نگه دارید.

     ت ــ مركز ثقل را عمود بر مركز سطح اتكا قرار دهید.

     ث ــ طوری بایستید كه شانه ها ونشیمنگاه در خطی به موازات تشك قرار بگیرند.

6 ــ  در هنگام كشتی مراقب ستونها باشید ، اگر یكی ازستونهای شما مورد حمله قرار گرفت ، یا سریعا حمله را دفع كنید ویا فورا تمام وزنتان را بر آن وارد كنید .

7 ــ وضعیت ستونهای حریف راكه درخاك روی شما قرار دارد ، بر هم بزنید ، یكی از مؤثرترین راهها برای انجام این كاردر اختیارگرفتن كنترل دستها می باشد.   

8 ــ با علم بر این پنج خصوصیت ، بیشترین بهره ممكن را از سطح اتكا خود می برید ، بخاطر داشته باشید كه اگر سطح اتكا را كمتر و یا بیشتر كنیـــد ، قدرت ما نورتان كمتر می شود.

9 ــ زمانیكه در خاك هستیدو قصدبرگشت وایستادن روبروی حریف رادارید ، فن زیر گیری ودرخت كن  را انجام دهید تا بتوانید خیلی سریع روكنید.

10 ــ هرگزاز پشت روی پشت حریف نروید.

11 ــ روی شكم نخوابید، بوسیله بالا آوردن زانو از پهلو وبا هل دادن پشت به روی آن روی زانوهایتان بالا بیایید .

12 ــ اگرنمی توانید شكم تان رابالا آورید ، سر را بالا نگه دارید و آرنجها را به طرف داخل بكشید  مراقب انواع فنون عوج بند باشید، سر را درهنگام اجرای فن عوج بند برگردانیدو دست را فورا بكشید .

13 ــ اگر توانایی فرار از دست حریف را ندارید ، حداقل تا قبل از اینكه ضربه فنی و یا خاك شوید ، خود  را از تشك بیرون ببرید كه خروج شما از تشك ، سبب شروع مجدد بازی می شود ، این كار را آشكارا انجام ندهید چون باعث جریمه شما شده و خطا محسوب می شود .

14ــ تمام فن ها را از هردو طرف با حریفی كه درخاك روی شماست ، تمرین كنید ، اگر برای فراراز یك طرف مشكل دارید لازمست یاد بگیرید كه چطور به كمك وزن و نشیمنگاه خود ، حریف رویی را جابجا كنید .

15 ــ برای اینكه یاد بگیرید چگونه جابجا شدن وزن را احساس كنید ، با چشمان بسته آنرا تمرین كنید.

 

 

استراتــژی بعد از مسابقـه  

1 ــ با حریف دستی از روی محبت بدهید ، گوش بندتان را پرت نكنید .

2 ــ تجزیه و تحلیلی بر  نقایص فنی و تكنیكی خود انجام دهید و مواردی را كه احتیاج به تمرین وكار بیشتری دارند، یادداشت  نمائید.

3 ــ برطــرز رفتارتان ، قبل از مسابقه ، در طول مسابقه و اشتباههای ذهنی كه داشته اید ، مطالعه و بررسی كنید.

4 ــ در تمرین ، تمام تلاش خود را برای تصحیح آن نقایص ، بكار ببرید.

 

 

خلاصــه قوانین كشتــی

1 ــ شما باید با استراتژی تهاجمی وارد تشك كشتی شوید .

2 ــ سعی كنید تكنیكها و روشهایی كه رقبای قبلی حریف شما بكار برده اند و از آن نتیجه گرفته اند شناسایی كرده و سپس از آنها استفاده نما ییــد.

3 ــ با پیشقدم شدن در شروع كشتی ، حریف را وادار به پیروی از سبك خود كنید.

4 ــ حد اقل سه حركت را بصورت زنجیره ای در یك ردیف قرارداده و تمرین كنید ، دو حركت اول گرایش به هجوم بردن به حریف برای حركت سوم دارد.

5 ــ تمام حركتها وفنون را یاد بگیرید ، حتی اگر هیچ وقت آنها را بكار نبرید ، چون این مهارتها هنگام واكنش نشان دادن در برابر حریف ، به شما كمك می كنند.

6 ــ حتی با وجود فشار زیاد از جانب حریف ، سعی كنید برتری خودراحفظ كنید. اضطراب و نگرانی میزان زیادی ا زانرژی شما رامصرف می كند وروش شما را به هم میزند.

7 ــ فنی را كه بیش از دو بار با شكست مواجه شده ، دوباره بكار نبرید.

8 ــ سعی كنید سر را ازروی تشك بالا نگه داشته و زانوها را روی تشك نگذارید .

9 ــ همیشه آرنجها را نزدیك بدن نگه دارید.

10 ــ در طول كشتی طوری جابجا شوید كه مجبور به تحمل وزن حریف نشوید.

11 ــ فنونی كه قبلا تمرین نكرده اید ، درمسابقه انجام ندهید.

12 ــ فقط زمانیكه می توانید به حریف برسید وآرنجهای حریف را بگیریدوبا پاهای بازبایستید و دستها راازجلوو پائین   نگه دارید ، به حریف ضربه بزنید.

13 ــ بعد از اینكه در حین مسابقه یكبار شكست خوردید ، طوری وانمود كنید كه گویی هنوز مقدار زیادی انرژی برای شما مانده است و هیچ وقت نگذارید حریف وداور از میزان خستگی شما مطلع شوند.

14 ــ به محض شنیدن صدای سوت ، كشتی را متوقف كرده ، نه حركتی انجام داده و نه در آنجا بنشینید.

15 ــ بمنظور جلوگیری ازضربه هایی كه حریف از فاصله دور می فرستد ( Telegraphing ) ضربه های مستقیم زده و مكان خود را مداوم عوض كنید.

16 ــ برانجام فنی كه قبلا انجام داده اید و ضد فن آن توسط حریف انجام شده و یا اینكه نتوانسته اید آنرا كامل كنید ، اصرارنورزید.

17 ــ همیشه طوری تمرین كنید كه گویی مسابقه است ، اما كمتر احتیاط كنید چون در تمرین باخت در كار نیست ، پس سعی كنید تكنیكها و فن های مختلف را تمرین كنید.

18 ــ وقتی با رقیبی روبرو می شوید كه به اندازه شما فن میداند ، كشتی را با تكنیكهای پایه ای و حركات و فنون رایج ادامه دهید.

19 ــ هنگام ضربه فنی ربروی حریف صاف ایستاده و ســـررا پائین نگه دارید.

20 ــ هنگام خاك كردن ، ســر را بطرف حریف بیاورید ، هیچ وقت ســر رابالا نگرفته وحــركت نكنید.

21 ــ بهترین زمان برای اجرای یك فن جدید ، د قیقا بعد از انجام یك فن موفق است.

22 ــ اگــر غیر از فصل مسابقات ، هفته ای یكبار تمرین كنیــد ، همین تمرین ناچیز ، باعث می شود از تمامی كسانیكه فقط در فصل مسابقات تمرین میكنند ، برتری پیدا كنید.

23 ــ در كشتی سبكهای بسیار زیادی وجود دارد كه تمامی آنها بر تكنیكهای متفاوتی برای رسیدن به یك هدف واحد ،

تاكید می كنند ، هر چه سبكهای بیشتری یاد بگیرید ، كشتی شما كاملترمی شود.

24 ــ هیچ وقت حمله را متوقف نكنید بویژه هنگامیكه حریف شما تعلل كرده و سرعتش كم شده است ، شما با نهایت قدرت مبارزه كنید.

25 ــ شرطی شدگی یك تعهد ومسئولیت شخصی است .

26 ــ نتیجه مسابقه بازتاب كاركرد شما است.

 27 ــ هیچ وقت باخت را بر خود نپـذیرید ، مگراینكه روزبدی داشته باشید ویااینكه چیزهایی كه بدست می آورید بهتر باشد.

28 ــ بعضی اوقات ممكن است كشتی گیران با داوری ناعادلانه روبرو شوند ، كه دراین خصوص هیچ كاری نمی توان كرد.

29 ــ در كشتی ، بخصوص در مسابقات سطح بالا ، توقع نداشته باشید كه وقتی مصدوم می شوید ویا می بازید كسی برای شما دلسوزی كند. چون دلسوزی ، جراحت شما را عمیق تر می كند ومانع تمركز وتسلط شما بر كشتی می شود.

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس